Werkruimte huurwoning aftrekbaar

De Hoge Raad moest eraan te pas komen om de zakelijke kostenaftrek van de werkruimte in de huurwoning veilig te stellen. Zo mogen ondernemers die hun huurwoning ook bedrijfsmatig gebruiken de huurkosten aftrekken van de bedrijfswinst. Wat is het criterium?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De werkruimte

Onder een werkruimte wordt verstaan een ruimte waarin je werkzaamheden verricht voor je bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld ook een werkruimte zijn waar je ondersteunende werkzaamheden verricht voor je bedrijf zoals: het bijwerken van de administratie, het plannen van je werkzaamheden of het op voorraad houden van materialen.

Werken vanuit de huurwoning

De uitsluiting van de kostenaftrek voor een werkruimte vanuit de woning ligt helemaal niet zo voor de hand. Zeker als het daarbij gaat om een gehuurde woning. De Hoge Raad was die mening toe gedaan, want die besloot onlangs dat als je een deel van je huurwoning voor je onderneming gebruikt, je onder voorwaarden de huurkosten mag aftrekken van de bedrijfswinst (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:1899). De kostenaftrek voor een werkruimte in een eigenwoning is daarentegen vaak uitgesloten of zeer beperkt.

Alleen voor ondernemers in de inkomstenbelasting

Die uitspraak is interessant en belangrijk voor ondernemers in de inkomstenbelasting, zoals ondernemers die werken vanuit een eenmanszaak, firma, vennootschap (niet zijnde BV) of maatschap. Het is niet bedoeld voor werknemers en DGA’s.

Wat zijn de spelregels voor aftrek van kosten?

Wil je de huurkosten van je huurwoning in mindering brengen op de bedrijfswinst? Dan moet je voldoen aan twee voorwaarden. Zo moet je:

1.       het huurrecht van de woning tot je ondernemingsvermogen rekenen;

2.       minsten 10% van je huurwoning gebruiken voor je bedrijf.

Als je voldoet aan bovenstaande voorwaarden dan mag je de huurkosten minus een privécorrectie als zakelijke kosten aftrekken.

Privécorrectie?

Omdat je je huurwoning natuurlijk ook privé gebruikt dien je een privécorrectie toe te passen. Deze correctie bedraagt in 2016 voor de meeste woningen 1,85% van de WOZ-waarde. Het verschil aan huurkosten trek je dus af als zakelijke kosten.

En wat met kosten buiten de huur?

De Hoge Raad sprak zich helaas niet uit over de aftrekbaarheid van bijkomende kosten, zoals energiekosten, assurantiekosten, onroerendezaakbelasting, enz. Uit voorgaande rechtspraken weten wij echter dat dit wel kan. Je mag dus een evenredig deel van de overige kosten aftrekken. Dus als je bijvoorbeeld 10% van je woonruimte zakelijk gebruikt, dan mag je ook 10% van deze bijkomende kosten ten laste van de winst brengen. Of je moet natuurlijk een betere verdeelsleutel hard kunnen maken.

En wat met de btw van de kosten buiten de huur?

Voor de btw is het van belang of de kosten zijn gemaakt ten behoeve van je bedrijf en of je hiermee btw belaste omzet behaalt. Als dit het geval dan is de btw van de kosten die je als zakelijk aanmerkt als voorbelasting aftrekbaar. Voorbeelden van deze kosten zijn:

 • energiekosten;
   
 • onderhoudskosten;
   
 • inrichtingskosten.

Vanaf wanneer geldt de kostenaftrek?

De aftrek is mogelijk vanaf:

 • het eerste jaar dat je je bedrijf start;
   
 • dat je de woning gaat huren; of
   
 • je het gebruik van die woning belangrijk verandert.

Wat te doen als je al huurt?

In de aangifte inkomstenbelasting moet je de keuze: huurrecht wél of geen ondernemingsvermogen maken. Deze keuze maak je in het jaar waarin je je bedrijf start of in het jaar waarin je de werkruimte in gebruik neemt. Je kunt die keuze herzien bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld als je een kantoorruimte elders opzegt en deze nu onderbrengt in je huurwoning. Maar ook als je de (opslag)-ruimte moet uitbreiden of als je verhuist naar een andere huurwoning.

De Belastingdienst liet echter weten niet akkoord te gaan met herziening van keuzes die in voorgaande jaren reeds zijn gemaakt. Of de Belastingdienst daarmee een houdbaar standpunt verdedigt, valt nog te bezien en moet dus ook nog blijken. Vooralsnog vind je de Hoge Raad aan je zijde.

NOTE:

Toch beperking van kostenaftrek werkruimte in huurwoning

De Hoge Raad heeft in een arrest van 12 augustus 2016 bevestigd dat, wanneer een ondernemer een werkruimte in een huurwoning gebruikt voor zijn onderneming, de huurkosten van de hele woning voor een belangrijk deel aftrekbaar zijn. Een groot verschil ten opzichte van de ondernemer die werkt in een eigen woning, want die kan zelden de kosten van de werkruimte in aftrek brengen.

In een eerste reactie liet de Belastingdienst weten dat het arrest eigenlijk niets bijzonders was en dat het in lijn lag met een uitleg van de belastingwetgeving zoals die ook door de Belastingdienst gevolgd werd.

Uit de antwoorden op Kamervragen blijkt echter dat staatssecretaris van Financiën Wiebes nu van gedachten is veranderd. Hij kondigt aan dat hij een wetswijziging gaat voorstellen waardoor deze kostenaftrek niet meer mogelijk zal zijn. Als het aan Wiebes ligt, worden de aftrekmogelijkheden voor ondernemers met een huurwoning gelijk aan die van ondernemers met een zelfstandige woning.

Wordt het wetsvoorstel aangenomen, dan zal dat waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2017 in werking treden. Tot en met de belastingaangifte inkomstenbelasting 2016 blijft de huidige regelgeving dus van toepassing zoals die door de Hoge Raad is uitgelegd.

Er komt een wetsvoorstel om vanaf 2017 de kostenaftrek voor ondernemers met een werkruimte in een huurwoning sterk te beperken. Tot en met de aangifte inkomstenbelasting 2016 blijft de aftrek mogelijk.

oamkb sittard tip. Door een uitspraak van de Hoge Raad kun je als IB-ondernemer werkruimte in een huurwoning (onder voorwaarden) nu aftrekken van je bedrijfswinst. Of dat zo blijft, hangt af van de politiek. Twijfel je of je huurkosten én kosten voor bijv. inrichting, energie, e.d. kunt aftrekken? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.